31.3.2017 / Gösterim Sayısı : 810

Genç Çiftçi Projelerine Desteklemeler Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca uygulanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/10) 31 Mart 2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

Başvurular Tebliğ tarihinden (31 Mart 2017) itibaren 5 iş günü geçtikten sonra 07 Nisan 2017 tarihinde başlayacaktır. Başvurular genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır. Başvuru süresi 20 iş günü olup; son başvuru tarihi 05 Mayıs 2017'dir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesine dair program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamda kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL'ye kadar hibe yoluyla destek verilecektir. Projeler KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre yapılacaktır. Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Programın Proje Konuları:

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı,

3) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği,

4) Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,

4) Kültür mantarı üretimi,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,

2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimini kapsamaktadır.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak,

c) Okur-yazar olmak,

ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak,

e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak,

f) Hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmamak,

g) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği proje başvurularında Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmamak,

ğ) 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/16) kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmamak,

h) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak,

ı)  Bu maddenin (ç), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri hükümlerine tabi kişilerin eşi olmamak.

​İstenecek belgeler:

1) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belge,

c) Başvuru dilekçesi,

ç) Proje tanıtım formu,

d) Taahhütname,

e) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

3) Başvuru yapan genç çiftçilerden Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında istenecek diğer belge ve formlar.

 

Ayrıntılı Bilgi İçinİl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırsal Kalk.ve Örg. Şb. Müd. , Genç Çiftçi Proje Yürütme Birimi
Tel  212 54 80 Santral 243/246 Dahili
''